Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 346

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
iście   naprávdu; ístno
iść   ndk 1. ití; stupáti; króčyti; ~ pieszo ití piškóm; ~ na palcach ití na pálčykach; ~ na grzyby ití po hrybý; ~ spać ití spáti; 2. ití; vorušýtisie; samoloty idą wysoko samolóty idút vysóko; list idzie dwa dni piśmó idé dva dniê; wiatr idzie od morza viêtior idé od móra; zegarek idzie časý idút; 3. ití; odbyvátisie; handel idzie dobrze hándel idé dóbre; nauka mu nie idzie náuka jomú ne idé; 4. ití; postupáti; ~ do wojska ití do vôjśka; ~ na medycynę ití na medycýnu; 5. ití; mináti; lata idą litá idút; ◊ ~ gdzie oczy poniosą ití kudý óčy ponesút; ~ swoją drogą ití svojéju doróhoju; ~ z podniesionym czołem ití z pudniátoju hołovóju; ~ z kimś do łóżka ití z kimś u postiêl; ~ w ślady kogoś ití čyjímś sliêdom; ~ jak po maśle ití jak po másli; ~ na całego ití na póvnu katúšku; ~ na dno ití na dno; ~ na marne propadáti dármo; ~ komuś na rękę ití komúś navstrêču; ~ o zakład ití v zakłád; ~ w górę ití vhóru; ~ w ruch ití v ruch; ~ w świat ití v sviêt; ~ za ciosem ití za vdárom; ~ za głosem serca iti za hółosom sércia; ~ za czyjąś radą posłúchati čyjéjiś porády; ~ z duchem czasu ití v nóhu z čásom
italianista   m italijaníst m
italianistyka   f italijanístyka f
italianizm   m italijanízm m
iwa   f bot. íva f
izba   f 1. pókuj m; pomiščénie n; sála f; ~ porodowa rodílny dôm; ~ przyjęć pryjômny pókuj; 2. pałáta f; ~ wyższa parlamentu výžša pałáta parlámentu
izobara   f izobára f
izoglosa   f jęz. izoglósa f
izolacja   f 1. izolácija f; odosóblenie n; 2. izolácija f; ~ elektryczna elektrýčna izolácija
izolacjonizm   m izolacijonízm m
izolacyjny   izolacíjny
izolatka   f izolátka f
izolator   m izolátor m
izolować   ndk izolováti
izolować się   ndk izolovátisie; odosóbluvatisie
izomer   m izomér m
izomorfizm   m izomorfízm m
izoterma   f izotérma f
izotop   m izotóp m
izotopowy   izotópovy
Izraelczyk   m izrailtiánin m
Izraelka   f izrailtiánka f
izraelski   izráilśki
  spój. što