Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
drobina   f krupínka f, krupícia f, drôbka f
drobiowy   ptašýny (pro hospodarśki ptaški)
drobne   pl drôbny pl, drubniakí pl
drobnica   f 1. (drobne rzeczy) drubnícia f, drubezá f, drubnôtie n; 2. (towary) drubnícia f
drobnicowiec   m drubniciôveć m
drobnicowy   drubniciôvy
drobnieć   ndk drubniěti; marniěti
drobniusieńki   drubniúsieńki
drobniuteńki   drubniúteńki
drobniutki   drubniútki
drobno   drôbno
drobnomieszczanin   m drôbnomiščanín m
drobnomieszczański   drôbnomiščánśki
drobnomieszczańskość   f drôbnomiščánśkosť f
drobnomieszczaństwo   n drôbnomiščánstwo n
drobnostka   f drubnícia f, drubezá f
drobnostkowy   drôbjazny; pedantýčny
drobnotowarowy   drôbnotovaróvy
drobnoustrój   m mikroorganízm m
drobnoziarnisty   drôbnozernísty
drobn|y   drôbny; ~a twarzyczka drôbny tváryk; ~e pismo drôbny póčyrk; ~e kłopoty drôbny kłóput
droczyć się   ndk z kimś pudkółuvati kohóś; pudsmichátisie z kohóś; dražnítisie z kimś
dro|ga   f 1. doróha f; šlak m; kręta ~ga pokručásta doróha; ~ga polna pôlna (polovája) doróha; ~ga wodna vôdny šlak; 2. doróha f; porádok m; ~gą pokojową mírnoju doróhoju; ~gą sądową sudóvoju doróhoju, sudóvym porádkom; 3. anat. šlak m; ~gi oddechowe dýchalny šlak; ~gi moczowe močový šlak; ◊ czyjeś ~gi rozchodzą się čyjiêś doróhi rozychódiatsie; być na najlepszej ~dze do czegoś býti na najliêpšuj dorózi do čohóś; chodzić własnymi ~gami chodíti svojéju doróhoju; ~ga krzyżowa kryžovája doróha; Droga Mleczna astr. Mołôčny Šlak; iść utartą ~gą ití protértoju (ujiêzdžanoju) doróhoju; kawał ~gi dóbry kusók doróhi; nie tędy ~ga ne siúdoju doróha, ne tudý doróha; obrać dobrą (złą) ~gę výbrati dóbru (nedóbru) doróhu; po ~dze po dorózi; sprowadzić kogoś na złą ~gę zavestí kohóś u błudý; stanąć komuś na ~dze do czegoś stojáti komúś upóperek doróhi do čohóś; swoją ~gą svojóju doróhoju, svojím porádkom; szerokiej ~gi! šyrókoji doróhi!; ustąpić komuś z ~gi zyjtí komúś z doróhi; wchodzić komuś w ~gę stanovítisie komúś upóperek doróhi; w ~dze do u dorózi do; w ~dze powrotnej u povorôtnuj dorózi; wolna ~ga vôlna doróha; zatrzymać się w pół ~gi zatrýmatisie na puvdorózi; z ~gi! z doróhi!
drogeria   f drogéryja f
drogi   1. dorohí; koštôvny; ~ samochód dorohí samochód; ~ kamień dorohí (koštôvny) kámeń; 2. (w zwrotach do osób) dorohí, šanôvny, považány