Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
ciał|o   n 1. tiêło n; ~o ludzkie lúdśkie tiêło; suknia dopasowana do ~a płátije, dopasóvane do tiêła; 2. mat. fiz. tiêło n; ~o gazowe (ciekłe, stałe) gázove (tekúšče, tvérde) tiêło; 3. (zwłoki) pokójnik m; pochować ~o pochováti pokójnika; 4. órgan m; ~o ustawodawcze zakonodávčy órgan; ◊ nabierać ~a povniêti; spadać z ~a chúdnuti, spadáti z tiêła; stawać się ~em obołokátisie v tiêło; Boże Ciało rel. Bóže Tiêło
ciamajda   m, f pot. rozmazniá m, f, mémla m, f, rozdziáva m, f
ciamajdowaty   pot. rozdziavováty
ciamkać   ndk. ciámkati
ciapa   m, f rozmazniá m, f, mémla m, f
ciapać   ndk. 1. (ciąć) tiápati, rubáti, siêčy; 2. (chlapać) chlápati, plúchati; 3. (człapać po błocie) šłápati, bróchati
ciapciak   m rozdziáva m,f, nezdára m, f, rozmazniá m, f
ciapki   pl ciátki pl
ciapnąć   dk. 1. tiápnuti; 2. chlápnuti, plúchnuti; 3. šłápnuti
ciarki   pl muraščkí pl; ~ chodzą (przechodzą) komuś po czymś muraščkí biêhajut komúś po čômś
ciasnawy   tisnováty
ciasnota   f tisnotá f
ciasn|y   1. tiêsny; ~e przejście tiêsny perechôd; sútki; ~e buty tiêsny bóty (čerevíki); ~y pokojik tiêsny pokójik; 2. ščêlny; poruszać się w ~ym szyku ití ščêlnym strójom; ~y kordon policji ščêlny kordón políciji; 3. úzki, ohraníčany; ~y umysł ohraníčany rózum; reprezentować ~e poglądy miêti úzki póhlady
ciasteczko   n małóje ciástko
ciastkarnia   f castkárnia f
ciastkarski   ciastkárśki
ciastkarstwo   n ciastkárstvo n
ciastkarz   m ciastkár m
ciastko   n ciástko n; ~ francuskie francúśkie ciástko; ~ biszkoptowe biškóptove ciástko; ~ kruche kréhkie ciástko
ciasto   n 1. tiêsto n; ~ na chleb tiêsto na chliêb; rozczyniać ~ rozčyniáti tiêsto; 2. tiêsto n; pirôh m; ~ z galeretką tiêsto z galarétkoju; ~ drożdżowe pirôh
ciastowaty   tistováty
ciąć   I ndk. albo dk. siêčy; sikonúti; chvostáti; chvósnuti; ciął go szablą po twarzy sikonúv šábloju v jóho tvar; ~ rózgą gdzie popadnie chvostáti rôzhoju de popáło
ciąć   II ndk. 1. tiáti; ~ nożycami tkaninę tiáti nóžyciami tkanínu; ~ sznurek na kawałki tiáti veróvku na kuskí; dziób okrętu tnie fale dziubák korablá tne fáli; 2. rêzati; rzeźnik tnie mięso na kotlety mjasník rêže mjáso na kotléty; ~ drzewa w lesie rêzati déreva v liêsi; 3. siêčy; wiatr tnie deszczem po oknach viêtior sičê doščóm u ókna (po óknach); 5. kusáti; tną bąki kusájut slipakí; osa ucięła chłopca w policzek osá vkusíła chłópcia v ščokú; 6. rêzati, obrêzuvati; ~ wydatki na oświatę rêzati (obrêzuvati) vydátki na osviêtu; ~ kandydatów na egzaminach wstępnych rêzati kandydátuv na vstúpnych egzáminach
ciąć się   ndk. albo dk. 1. rêzatisie, porêzatisie; ~ przez nieuwagę nożem w rękę rozrêzati sobiê nožóm rúku čérez nevváhu; 2. siêčy odín odnóho; ~ szablami siêčy odín odnóho šáblami; 3. svarýtisie; 4. rêzatisie, kaliêčyti sébe; pudrêzuvati sobiê žýły; ciął się z powodu dziewczyny rêzavsie čérez diêvčynu
ciąg   m 1. stiah m; pasok m; línija f, trása f; ~ kawiarenek stiah małých kavjárniuv; ~ zieleni stiah (pások) zéleni; ~ komunikacyjny komunikacíjna línija (trása); ~ myśli stiah dúmok; 2. tiáha f; ~ dzikich gęsi tiáha díkich husí; ~ węgorzy tiáha uhrôv; 3. mat. stiah m; ~ arytmetyczny arytmetýčny stiah; ~ geometryczny geometrýčny stiah; 4. tiah m; ~ w piecu tiah u pečê (piêčci); ~ silników tiah motorôv