Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
chorąży   m 1. wojsk. chorónžy m; 2. osóba, kotóra nesé koruhvú (flágu)
choreograf   m choreográf m
choreografia   f choreográfija f
choreograficzny   choreografíčny
chorob|a   f chvoróba f; z powodu ~y z pryčýny chvoróby, čerez chvoróbu; nabawić się ~y nažýti chvoróbu; zarazić się jakąś zarazítisie jakojuś chvoróboju; umrzeć na jakąś umertí od jakojiś chvoróby; ~a nieuleczalna nevyliêčna chvoróba; ~a zakaźna zaraznája chvoróba; ~a morska morśkája chvoróba; ~a popromienna popromiênna chvoróba; ~a wieńcowa vincióva chvoróba; ~a zawodowa profesíjna chvoróba
chorobliwość   f chvoroblívosť f
chorobliwy   chvoroblívy
chorobotwórczy   chvorôbny, chvorobotvôrny
chorobowe   n chvorobóve n
chorobow|y   chvorôbny; ~e zmiany chvorôbny zmiêny; zasiłek ~y chvorôbny zasíłok, chvorobóve n
chorować   chvorêti; ~ na nerki chvorêti na nýrki; ~ na zapalenie płuc chvorêti na zapalénie lóhkich; ~ po przepiciu chvorêti pósli perepóju
chorowitość   f chvorovítosť f
chorowity   chvorovíty
choróbsko   n chvorubśko n
chor|y   1. chvóry; ~y na grypę chvóry na hrýpu; ~e oczy chvóry óčy; 2. m chvóry m; ~ z urojenia udavány chvóry
chować   ndk I chováti; ~ ubrania do szafy chováti ubránie (odéžu) v šáfi; ~ zapałki przed dziećmi chováti zapáłki péred diťmi; ◊ ~ coś do swojej (własnej) kieszeni chováti štoś do svojéji kišéni; ~ głowę w piasek chováti hołovú v pisók
chować   ndk II 1. hodováti, vychóvuvati; ~ dzieci hodováti (vychóvuvati) diêti; 2. hodováti, trymáti; ~ krowy hodováti (trymáti) korový
chować   ndk III chováti; ~ zmarłego chováti merciá (pokójnika)
chować się   ndk I chovátisie; ~ w bezpiecznym miejscu chovátisie v bezpéčnum miêsti; ◊ ~ za czyimiś plecami chovátisie za čyjimiś plečýma
chować się   ndk II hodovátisie, rostí; jak wam się dzieci chowają? jak vam diêti hodujutsie (rostút)?
chowan|y   1. chóvany, ruchómy; ~e podwozie chóvane (ruchóme) pudvózie; 2. m chóvanki pl; grać (bawić się) w ~ego hráti v chóvanki
chód   m 1. chôd m, pochôdka f; lekki ~ lóhki chôd, lóhka pochôdka; kaczy (kaczkowaty) ~ kačýny chôd, kačýna pochôdka; 2. chôd m, ruch m; wyregulować ~ zegarka odregulováti chôd časôv; motocykl był na chodzie mótor (motocyklét) byv na chódi (byv správny); 3. sport. chôd m; ~ na pięćdziesiąt kilometrów chôd na pjaťdesiát kilométruv
chór   m 1. chôr m; 2. (miejsce w kościele lub cerkwi) chóry pl
chóralnie   chórom
chóralny   chorový; śpiew ~ chorový spiêv