Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
blat   m blát m
blednąć   1. bliêdnuti, blidniêti; zblednąć ze strachu pobliêdnuti (poblidniêti) zo stráchu; 2. bláknuti, vycvitáti, połoviêti; sukienka blednie płátije blákne (vycvitáje, połoviêje); 3. bliêdnuti, pryhasáti; jego sława blednie johó słáva bliêdne (pryhasáje)
bledziutki   blidniútki
blef   m blef m
blefować   blefováti
blejtram   m pudrámnik m
blekot   m bot. sobáča petrúška
blichtr   m glanc m, poverchóvny (obłúdny) blask
blin   m blin m
blisk|i   blíźki; ~i przystanek blíźki prystánok; ~a przyszłość blíźka búduščnosť; ~i przyjaciel blíźki pryjátel (druh); ~i płaczu blíźki płáču; ◊ z ~a zbliźká
blisko   1. blíźko; ~ domu blíźko dómu; ~ siebie blíźko odín od odnohó; 2. čuť ne, kóło; ~ dwa lata čuť ne dva róki, kóło dvoch rókuv; ◊ być z kimś ~ býti z kimś u dóbrych odnósinach
bliskość   f blíźkosť f
bliskoznaczny   bližkoznáčny
bliziutki   blizéńki, bliziútki
blizna   f šráma f, šram m; ~ po oparzeniu šráma pósli opárynia
bliznowaty   šramováty
bliźni   m blíźki m; rôdny m
bliźniaczka   f bliźniúčka f
bliźniaczo:   ~ podobny podôbny jak bliźniá
bliźniaczy   bliźniúčy
bliźniak   m bliźniúk m
bliźnię   n bliźniá n
bliższy   blížšy
bloczek   m 1. blóčok m, nótes m; 2. blóčok; ~ do podnoszenia ciężarów blóčok do pudymánia tiažáruv; 3. pustačók m
blok   m 1. blók m; zéšyt m, notátnik m; 2. kavrýha f; ~ lodu kavrýha lódu; 3. blok m; wciągać na ~u wiadra z zaprawą pudtiaháti na blókovi viêdra z zaprávoju; 4. blok m; mieszkać w ~u žýti v blókovi; 5. sport. blokáda f; postawić ~ postáviti blokádu; 6. polit. blok m; ~ wojskowy vujśkóvy blok; ~ wyborczy výborčy blok; ◊ ~ startowy stártovy blok