Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 946

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
na   przyim. 1. łączy się z biernikiem na; po; za; u; od; położył książkę ~ półkę połožýv knížku na pôłku; wyszła ~ ulicę výjšła na húliciu; jadę ~ wycieczkę jiêdu na vyciéčku; wybierasz się ~ wystawę? zbiráješsie na vystávu?; idziemy ~ lody idémo na lódy; kosz ~ śmieci koš na smiêtie; mięso ~ rosół mjáso na rosôł; przyszedł ~ drugi dzień pryjšóv na drúhi deń; wypadło po sto złotych ~ osobę prypáło po sto złóty na čołoviêka; basen głęboki ~ dwa metry basen hłubóki na dva metry; krzyczał ~ dzieci kryčáv na dití; wyuczył się ~ stolarza výučyvsie na stólara; iść ~ grzyby ití po hrybý; wypili ~ zdrowie výpili za zdoróvje; brać lekarstwo trzy razy ~ dzień bráti (pryjmáti) liêk try razy v deń; raz ~ rok raz na (u) rôk; umrzeć ~ kowid umertí od kóvidu; 2. łączy się z miejscownikiem na; u; książka leży ~ stole knížka ležýt na stoliê; mieszkają ~ Lipowej žyvút na Lipóvuj; był ~ koncercie byv na koncérti; jeździć ~ nartach jiêzditi na nartach; fotel ~ kółkach fotél na kolôskach; grał ~ skrzypcach hrav na skrýpci; grać ~ komputerze hráti na komputery; pracuje ~ uczelni praciúje v učélni; ile jest osób na sali? kôlko čołoviêk u sali?
nabajdurzyć   dk našołúšyti; naplestí; naplestí košelôv; namołóti chrenóvinuv
nabałaganić   dk nabałagániti; narobíti neporádku; pokínuti neporádok
nabawiać   ndk kogoś czegoś pryčyniáti komúś štoś; nahaniáti komúś čohóś; stiaháti na kohóś štoś; zob. też nabawić
nabawi|ć   dk kogoś czegoś pryčyníti komúś štoś; nahnáti komúś čohóś; stiahnúti na kohóś štoś; ~ła go wstydu pryčyníła jomú stydú; burza ~ła go strachu búra nahnáła na johó strachu; jej nierozważność ~ła go nieszczęścia jéji nerozvážlivosť stiahnúła na johó bidú
nabawić się   dk 1. czegoś nažýti štoś; schvatíti štoś; ~ reumatyzmu nažýti reumatýzm; ~ kataru schvatíti kátar; 2. nahrátisie; nahulátisie; natanciovátisie
nabazgrać   dk nabázgrati
nabazgrolić   dk nabazgróliti
nabiał   m nabiêł m (mołočny produkty i jajcia)
nabiałowy   nabiêłovy
nabi|ć   dk 1. nabíti; nastryláti; ~li dużo dzików nabíli (nastryláli) mnôho dzíkuv; 2. nabíti; załadováti; zapcháti; ~ć pistolet nabíti (załadováti) pistoléta; hala ~ta kibicami hála nabíta (zapchána) kibícami; 3. nastromíti; natknúti; ~ć kiełbasę na kij nastromíti (natknúti) kovbasú na kij; 4. nabíti; nasadíti; ~ć ozdób na uzdę nabíti ozdóby na obrótku; ~ć obręcz na beczkę nabíti (nasadíti) obrúč na bóčku; 5. nabíti; natovčý; ~ć dziecko nabíti ditiá; komuś guza nabíti komúś gúzu
nabiedować się   dk nabidovátisie
nabiedzić się   dk namúčytisie, natrudítisie
nabiegać   ndk nabiháti; nalivátisie; zob. też nabiec
nabiegać się   dk nabiêhatisie
nabiegnąć   dk nabiêhčy; naliêtisie; zob. też nabiec
nabieracz   m pot. ošukáneć m; obmánščyk m; pudmánščyk m
nabier|ać   ndk 1. nabiráti; ~ać wody do wiadra nabiráti vodý v vidró; ~ać powietrza do płuc nabiráti poviêtra v lóhki; 2. nabrakáti; czyrak ~a čyrák (boláčka) nabrakáje; 3. kogoś pot. ošúkuváti kohóś; obmánuvati kohóś; pudmánuvati kohóś; obdúruvati kohóś
nabierać się   ndk pot. daváti sebé obmanúti (obdurýti); nabrała się na jego obietnicę vôn pudmanúv (obdurýv) jijiê svojím obiščániom
nabijać   ndk 1. nabiváti; nastrêluvati; 2. nabiváti; załadóvuvati; napicháti; 3. nastrómluvati; natykáti; 4. nabiváti; nasádžuvati; zob. też nabić
nabłonek   m obołônnik f
nabłonkow|y   obołônnikovy; komórki ~e obołônnikovy kliêtki
nabłyszczać   ndk navóditi blask
nabożeństwo   n 1. bohosłúžba f; odprawiać ~ spravláti bohosłúžbu; 2. (uwielbienie) šanóblivosť f; pobôžlivosť f
nabożny   1. (gorliwy religijnie) pobôžny; bohomôlny; 2. (o skupieniu bądź uwadze) hłubóki; šanóblivy; pobôžlivy