Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
jajogłowy   jiciehołóvy
jajowaty   jiciepodôbny
jajowód   m jicievôd m
jajow|y   jicióvy; komórka ~a jicióva kliêtka
jak   1. jak; ~ się czujesz? jak čúješsie?; zrób to ~ najprędzej zrobi siête jak najchutčêj; ~ nie wrzaśnie! jak ne verésne!; szukał ~ najkrótszej drogi šukáv jak najkorótšoji doróhi; 2. jak; biały ~ śnieg biêły jak sniêh; 3. jak, kolí; ~ wrócę, wszystko ci opowiem jak (kolí) vernúsie, usió tobiê rozkažú; ~ się postarasz, możesz wygrać jak (kolí) postaráješsie, móžeš výjharati; 4. jak; nie ma to ~ własny dom nemá jak ułásny dôm; ◊ ~ Boga kocham bôhme; dalibôh; ~ bomba jak bómba; ~ burza jak búra; ~ człowiek jak čołôviêk; ~ gdyby jak búďto; jákby; níby; nibýto; ~ gdyby nigdy nic jak buďto (jákby) ničóho ne stáłosie; ~ jasna cholera jak jásna chaléra; ~ jasny gwint jak chaléra; ~ jeden mąż usiê jak odín; usiê do odnohó; ~ kłoda jak kołódka; ~ kura pazurem jak kúrka pazuróm; ~ leci bez rozbóru; sprytná; ~ malowany (malowanie) jak namalóvany; ~ mu tam jak že johó zvut; ~ na dłoni jak na dołóni; ~ na ironię jak u nasmiêšku; ~ najbardziej a) vélmi; b) viêdomo ž; zrozumiêło ž; ~ najlepiej jak najlépi; ~ na komendę jak na prykáz; ~ nakręcony jak nakrúnuty (nakrúčany); ~ na lekarstwo jak kôt napłákav; ~ na spowiedzi jak na spóvedi; ~ na złość jak na złôsť; ~ nic a) napévno; konéčno; b) bez trudú; łátvo; ~ nieboskie stworzenie jak čortiónok; ~ nigdy jak nikoli (raniêj); ~ nożem uciął jak nožóm odrêzav; ~ okiem sięgnąć nakôlko chvatáje óka; jak kínuti ókom; ~ oparzony jak opárany; ~ przez mgłę jak u mhliê (tumáni); ~ przyjdzie co do czego jak prýjde što do čóho; ~ przystoi (przystało) jak naléžyt (naležało); ~ ręką odjął jak rukóju zniałó; ~ również jak i; ~ sobie chcesz (chcecie) jak sobiê chóčeš (chóčete); ~ świat światem jak sviêt sviêtom; ~ też jak i; ~ to jak že tak; ~ trusia jak myš pud viênikom; ~ trzeba jak třeba; jak sliêduje, jak sliêd; ~ ulał jak uliêty; ~ uważasz (uważacie) jak chóčeš (chóčete); ~ wariat jak šalóny; ~ w banku jak u bánku; ~ w dym smiêło; bez ohládki; ~ wiadomo jak viêdomo; ~ wicher jak viêtior; ~ w pysk (mordę) strzelił pot. dokłádno; prósto; rômno; ~ znalazł u sámy raz; ~ zółw jak čerepácha
jakby   1. jákby; jak-búďto; wyglądał, ~ długo nie jadł vyhladáv, jakby (jak-búďto) dóvho ne jiêv; słyszał ~ strzał čuv jákby (jak-búďto) strêł; 2. jákby; kolí b; ~ś zechciał, możesz przyjść do nas w sobotę jákby (kolí b) ty schotiêv, možeš pryjtí do nas v subótu; ◊ ~ kij połknął níby aršýn kovknúv; ~ piorun w kogoś strzelił jákby (jak-búďto) hrôm u kohóś lásnuv
jak|i   jakí; ~a dziś pogoda? jakája diś pohóda?; ~i piękny dom! jakí hóžy dôm!; mam taki zawód, ~i sobie wybrałem u mené takája profésija, jakúju ja sobiê výbrav; ◊ krętacz, ~iego świat nie widział krutiêl, jakóho sviêt ne báčyv; ~im prawem jakím právom
jakiś   jakiś; dzwonił ~ znajomy ojca zvóniv jakiś báťkuv znakómy; wyjechał ~ rok temu výjichav jakiś rôk tomú; poczuł ~ swąd počúv jakíś prýhar
jakiż   jakí ž
jakkolwiek   1. jak ne; ~ będziesz się starał i tak nie osiągniesz celu jak ty ne postaráješsie, i tak ne dosiáhneš ciêlu; 2. choč; ~ nie była za ładna, wszyscy ją lubili choč voná ne była vélmi hóža, usiê jijiê lubíli
jako   jak; zeznawał w sądzie ~ świadek obrony sviêdčyv u sudiê jak sviêdok oboróny; ◊ ~ tako siak-ták; tak sobiê; ničóho
jakoby   jakby; jak-búďto; nibýto
jakoś   jákoś
jakościowy   jákosny
jakość   f jákosť f; zła ~ nedóbra (kiépśka) jákosť
jałowcow|y   jadłôvciovy; kiełbasa ~a jadłôvciova kovbasá
jałowcówka   f jadłôvciova horêłka
jałowiec   m bot. jadłôveć m
jałowieć   ndk stanovítisie bezpłôdnym; stanovítisie nevrodžájnym
jałowość   f 1. jáłovosť f; 2. bezpłôdnosť f; nevrodžájnosť f; 3. sterýlnosť f; 4. darémnosť f; bezzmistôvnosť f
jałowy   1. jáłovy; 2. bezpłôdny; nevrodžájny; 3. sterýlny; 4. darémny; bezzmistôvny
jałówka   f jałóška f
jam session   n [wym. džem sešn] jam session n
jam|a   f 1. jáma f; kopać ~ę kopáti jámu; wilcza ~a vóvča jáma; 2. poróžnina f; ~ a brzuszna brúšna poróžnina; ~a ustna rótova poróžnina
jamka   f jámka f
autograf   m autográf m