Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kształcić   ndk 1. edukováti; naučáti; učýti; ~ systematycznie młodzież systematýčno edukováti (naučáti) mołodióž; ~ dziecko na adwokata učýti ditiá na advokáta; 2. kštałtováti; formováti; ~ silną wolę kštałtováti (formováti) môcnu vólu
kształci|ć się   ndk 1. učýtisie; ~ć się na uniwersytecie učytisie v universytéti; 2. kštałtovátisie; formovátisie; jej gust muzyczny ~ł się na muzyce klasycznej jéji muzýčny gust kštałtovávsie (formovávsie) na klasýčnuj múzyci
kształt   m 1. kštałt m; fórma f; výhlad m; wydłużony ~ podóvžni kštałt; 2. ~y pl; tiêłoskład m; obfite ~y bujnóje (pýšne) tiêło; ◊ na ~ czegoś nakštáłt čohóś; nabierać realnych ~ów nabiráti reálnych óbrysuv (kštáłtuv)
kształtn|y   správny; zhrábny; ~e litery správny lítery; ~a noga zhrábna (správna) nohá
kształtować   ndk kštałtováti; formováti; ~ metal kštałtováti (formováti) metál; ~ poglądy kštaltováti (formováti) póhlady
kształt|ować się   ndk kštałtovátisie; formovátisie; liście ~ują się na wiosnę listki kštałtújutsie (formújutsie) navesniê; ~uje się demokracja kštałtújetsie (formújetsie) demokrácija
kszyk   m zool. bekás m
kto   zaim. chto; ~ to? chto to?; spójrz, ~ idzie hlań, chto idé; niech to zrobi ~ inny necháj siête zróbit chto ínšy; siadajcie, gdzie kto chce siadájte, de chto chóče; ~ tam? chto tam?; ◊ ~ pyta, nie błądzi chto pytáje(tsie), toj ne błúdit; ~ rano wstaje, temu Pan Bóg daje chto rano vstajé, tomú Bôh dajé
ktokolwiek   zaim. 1. aby-chtó, buď-chtó; chto-chóč; to może zrobić ~ siête móže zrobíti aby-chtó (buď-chtó, chto-chóč); 2. chto-léń, chto-nébuď; on zna ten problem lepiej niż ~ z nas vôn znáje siêtu problemu lepi, čym chto-léń (chto-nébuď) z nas; czy mówiła pani o tym komukolwiek? čy viête hovoryli pro siête komu-léń (komu-nébuď)?; 3. chto b ne; ~ nas zaatakuje, obronimy się chto b ne zaatakováv nas, my sebé oborónimo
ktoś   zaim. 1. chtoś; ~ puka do drzwi chtoś stúkaje v dvéry; 2. chto-léń, chto-nébuď; czy ~ z państwa chce zabrać głos? čy chto-léń (chto-nébuď) z vas chóče vziáti słóvo?
którędy   kudóju, kudýma; ~ na dworzec? kudóju (kudýma) na vokzáł?; nie pamiętam, ~ przyszliśmy ne pómniu, kudóju (kudýma) my pryjšlí
którędykolwiek   1. aby-kudóju, aby-kudýma; buď-kudóju, bud-kudýma; kudoju-chóč, kudyma-chóč; do domu możemy wracać ~, nie zabłądzimy dodómu móžemo voróčatisie aby-kudóju (aby-kudýma), ne zabłúdimo; 2. kudóju b ne, kudýma b ne; ~ pojedziesz, dotrzesz na miejsce kudóju b ty ne (kudýma b ty ne) pojiêchav, doberéšsie na miêstie
któr|y   1. kotóry; jakí; ~a godzina? kotóra hodína?; ~ego dzisiaj mamy? jakája diś dáta?; ~y autobus jedzie de centrum? kotóry (jakí) autóbus jiêde do céntru?; na ~ym piętrze mieszkasz? na kotórum povérchovi žyvéš?; ~y z nich to zrobił? kotóry z jich siête zrobív?; 2. kotóry; jakí; podaj mi łyżkę, ~a leży na stole podáj mniê łóżku, kotóra ležýt na stoliê; Paweł jest człowiekiem, któremu można ufać Páveł – čołoviêk, kotóromu (jakómu) móžna doviráti; 3. pot. chtoś; chto-léń; chto-nébuď; niech no tu ~y podejdzie chaj chtoś (chto-léń, chto-nébuď) siudý pudýjde; ◊ mało ~y máło kotóry; rzadko ~y rêdko kotóry; po raz nie wiadomo ~ neviď-kotóry raz
którykolwiek   1. aby-kotóry; aby-jakí; buď-kotóry; buď-jakí; kotory-chóč; jaki-chóč; zapytaj któregokolwiek ucznia zapytaj aby-kotóroho (buď-kotóroho, kotoroho-chóč) učeniká; 2. kotory-léń; kotory-nébuď; jaki-léń; jaki-nébuď; byliśmy za bardzo zmęczeni, aby ~ z nas mógł napalić w piecu my byli zavélmi stómlany, kob kotory-léń (jaki-léń) z nas môh napalíti v piêčci; 3. kotóry b ne; jakí b ne; o którejkolwiek godzinie do niej nie wpaść, zawsze jest czymś zajęta o kotóruj by hodíni do jijiê ne vkanúti, voná vse čymś zániata
któryś   kotóryś; jakiś; któregoś dnia kotórohoś (jakóhoś) dnia; po raz ~ z rzędu oblałem egzamin kotóryś raz pudrád ja zavalív ekzámin
ku   ku do; u stóronu; na; droga wiodła ~ wiosce doróha išłá do (u stóronu) vjóski; słońce chyliło się ~ zachodowi sóncie schiláłosie do záchodu; wojna zbliżała się ~ końcowi vujná nabližáłasie do kunciá; tablica ~ pamięci ofiar stalinizmu tablícia v pámeť žértvuv stalinízmu; ~ zdziwieniu wszystkich na zdivovánie vsiêch; ~ chwale ojczyzny na słávu ródiny
Kubanka   f kubánka f
Kubańczyk   m kubáneć m
kubański   kubánśki
kubatura   f kubatúra f
kubeczek   m krúžočka f
kubek   m krúžka f
kubeł   m vidró n; céber m; ◊ wylać ~ zimnej wody na głowę výliti vidró chołódnoji vodý na hołovú
kubełek   m vidercié n; cébryk m
kubiczny   kubiczny kubíčny; metr ~ kubíčny méter
autograf   m autográf m