Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
kier   m čérvo n; król ~ červóvy koról
kiera|t   m 1. (urządzenie) maniêž m; 2. (mozół) trud m; ◊ chodzić jak w ~cie hnúti svôj horb; tiahnúti jarmó
kiermasz   m jarmárok m
kierować   ndk 1. kirováti; ~ firmą kirováti fírmoju; ~ samochodem kirováti samochodom; 2. nakiróvuvati; posyłáti; ~ ogień na cel nakiróvuvati ohóń na ciêl; ~ pacjenta do lekarza specjalisty posyłáti pacijénta do dóktora-spicijalísta; ~ myśli na inne tory nakiróvuvati dúmki na ínšu kolijú
kierować się   ndk 1. nakiróvuvatisie; ití; ~ ku domowi nakiróvuvatisie (ití) dodómu; 2. kirovátisie; ~ sercem kirovátisie sérciom
kierowca   m kiróvca m
kierownica   f kirovnícia f
kierownictw|o   n kirovníctvo n; pracować pod ~em wybitnego naukowca praciováti pud kirovníctvom vybítnoho naukôvcia
kierowniczka   f kirovníčka f
kierownicz|y   kirôvny; ~e stanowisko kirôvna posáda
kierownik   m kirovník m; ~ administracyjny administracíjny kirovník; ~ artystyczny mastáćki kirovník
kierowy   červóvy
kierunek   m 1. kirúnok m; ~ zgodny z ruchem wskazówek zegara kirúnok zhôdny z rúchom časových strêłok; 2. kirúnok m; nowy ~ w muzyce nóvy kirúnok u múzyci
kierunkowskaz   m 1. (w aucie) ukazálnik povorótu; 2. (na drodze) dorôžny vkazálnik
kierunkowy   kirunkóvy
kiesa   f 1. kapšúk m; kaliêta f; 2. hróšy pl; kása f; skárbnicia f; ~ stowarzyszenia hróšy tovarýstva; państwowa ~ deržávna kása (skárbnicia)
kiesze|ń   f kišénia f; włożyć coś do ~ni połožýti štoś u kišéniu; mieć pustą ~ń miêti pústo v kišéni; ◊ siedzieć u kogoś w ~ni sidiêti v kohóś na karkóvi (na šýji); to nie na moją ~ń siête mniê ne po kišéni; uderzyć kogoś po ~ni udýryti kohóś po kišéni; znać kogoś jak własną ~ń znáti kohóś jak svojiê pjať pálciuv
kieszonka   f kišônka f; kišéńka f
kieszonkowe   n kišénny hróšy
kieszonkowiec   m kišénnik m, kišénny złódij
kieszonkowy   kišénny; zegarek ~ kišénny časý
kij   m 1. kij m; páłka f; 2. ~e pl bitié n; łúpoteń m; páłki pl; dostać ~e otrymáti páłkami; ◊ bez ~a nie podchodź bez kíja ne pudychóď; jakby ~ połknął jákby aršýn kovknúv; ~ komuś w oko chrên komúś u óčy; nie ~em, to pałką ne kíjom, to páłkoju; nie w ~ dmuchał to tobiê (vam) ne cháchońki; wsadzić ~ w mrowisko pudniáti vsiêch na nóhi
kijanka   f 1. (larwa żaby) práčyk m; 2. (do prania) prač m
kijek   m kijók m; páłočka f; ~ narciarski kijók do nártuv
kiks   m 1. (chybione uderzenie) kiks m; 2. (fałszywa nuta) falšýva núta
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk