Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
ciągać   ndk. 1. tióhati, vołočýti; ~ wory z ziemniakami do piwnicy tióhati (vołočýti) miški z kartóplami v sklep (póhreb); 2. kogoś tióhati kohóś; ~ dziecko po lekarzach tióhati ditiá po doktorách; 3. tióhati, šárpati; ~ matkę za rękaw tióhati (šárpati) máteru za rukáv
ciągać się   ndk. 1. tióhati odín odnóho, šárpati odín odnóho; 2. pot. tióhatisie, vołočýtisie; ~ po knajpach tióhatisie (vołočýtisie) po knájpach; ◊ ~ po sądach zatiažnó (dóvho) sudítisie
ciągle   1. postojánno, ciêły čas; ~ rosnący dług postojánno (ciêły čas) rostúščy dovh; 2. částo; use; ~ chorować často (usé) chvorêti; ktoś ~ ma zawroty głowy komúś částo (usé) vjétsie (vje) v hołoviê; 3. daliêj; ona ~ go kocha voná daliêj jóho kocháje
ciągliwość   f tiahuščosť f
ciągliwy   tiahúščy
ciągłość   f 1. bezpererývnosť f; utrzymywać ~ produkcji pudtrýmuvati bezpererývnosť prodúkciji; zachować ~ pracy zachováti bezpererývnosť práci; 2. poslidôvnosť f; ~ wypadków poslidôvnosť zdaréniuv; ~ przemian politycznych poslidôvnosť politýčnych peremiên
ciągł|y   1. bezpererývny, postojánny; ~y dźwięk bezpererývny zvuk; ~e awantury w domu postojánny avantúry (kołotniê) vdóma; 2. poslidôvny; ~a ewolucja poslidôvna evolúcija
ciągn|ąć   ndk. 1. tiahnúti; koń ~ie pług kôń tiáhne płúha; 2. tiahnúti, pompováti; ~ąć wodę ze studni tiahnúti (pompováti) vodú z kołódecia; 3. tiahnúti; utiaháti; pobiráti; beton ~ie wodę betón tiátne (utiaháje) vodú; lodówka ~ie dużo prądu lodôvka tiáhne (pobiráje) mnôho próndu; 4. tiahnúti, prytiaháti; magnes ~ie metalowe opiłki mágnes tiáhne (prytiaháje) metalóvy opíłki; 5. tiahnúti, protiaháti; ~ąć dyskusję tiahnúti (protiaháti) dyskúsiju; 6. tiáhnuti, viêjati; od rzeki ~ął chłodny powiew od rykí tiahnúło (viêjało) chółodom; 7. tiahnúti; miêti schílnosť; ~ęło go do wódki tiahnúło jóho do horêłki; vôn miêv schílnosť do horêłki; 8. tiahnútisie, vorušytisie; szosą ~ął potok samochodów šosóju tiahnúvsie potók samochóduv; ◊ ~ąć z czegoś dochody (zyski, korzyści) tiahnúti z čohóś dochódy (zýski); ~ąć kogoś za język tiahnúti kohóś za jazýk; ~ąć kogoś za uszy tiahnúti kohóś za úšy; ~ąć za sobą nogi tiahnúti (vołočý) za sobóju nóhi
ciągn|ąć się   ndk. 1. tiahnútisie, vołočýsie; za panną młodą ~ął się tren sukni za mołodóju tiahnúvsie (vołôksie) chvôst płatija; 2. tiahnútisie, roztiahátisie; wzdłuż brzegu ~ie się pasmo wydm uzdóvž bérehu tiahnétsie (roztiahájetsie) pások výdmuv; 3. tiahnútisie, dóvžytisie; negocjacje ~ą sie bez końca perehovóry tiáhnutsie (dóvžatsie) bez kunciá
ciągnik   m 1. tráktor m; 2. tiaháč m; ~ artyleryjski artylerýjśki tiaháč
ciągnikowy   1. tráktorny, traktoróvy; 2. tiahačóvy
ciągoty   pl tiáha f; schílnosť f; męskie ~ mužčýnśka tiáha; ~ do majsterkowania schílnosť do majsterkovánia
ciąż|a   f beremiênnosť f; w trzecim miesiącu ~y na trétium miêseci beremiênnosti; kobieta w ~y grúba f, beremiênna kobiêta; zajść w ~ę zagrubiêti, zaberemeniêti
ciążeni|e   n fiz. prytiahánie n, gravitácija f; prawo powszechnego ~a zakón ohúlnoho prytiahánia
ciążowy   zvjázany z beremiênnostieju, dotýčny do beremiênnosti
ciąż|yć   ndk. 1. robítisie tiážkim; býti tiážkim; tiahnúti vniz; opadáti; w torbie ~yły mu grube książki tórbu tiahnúli jómu vniz grúby knížki; powieki ~ą jak ołów poviêki opadájut (zlipájutsie); 2. oberemeniáti, tísnuti; ~ą na nim zarzuty przemytu oberemeniájut jóho obvinováčeni v kontrabándi; ~y mu ta rodzinna tajemnica jóho tísne siêta simiêjna tajemnícia; ~y na nim odpowiedzialność (obowiązek) na jôm ležýt odkáznosť (obovjázok); 3. býti tiažárom, stomláti; ~yła jej opieka nad teściem dohlád téstia byv jôj tiažárom (stomláv jijiê)
cicha: z ~   spudtišká, tiškóm, potíchu; ◊ z ~ pęk 1. ráptom; ni z tóho, ni z sióho; ni z liêsu, ni z póla; 2. (o człowieku) tiškó m
cichaczem   tiškóm, spudtišká
cichcem   tiškóm, spudtišká
cichnąć   tíchnuti, tišêti, sticháti
cicho   1. tícho; spokôjno; skrómno; wszedł ~ do pokoju tícho vujšóv do pokója; odprawili ~ rocznicę ślubu skrómno odznáčyli ročníciu šlúbu; 2. potajémno; bez rózhołosu; ~ wycofał się z polityki bez rózhołosu pokínuv polítyku; ◊ ~ jak makiem zasiał mértva tišyná; ~ sza 1. tícho šá, preč tícho; 2. wykrz. tícho!; zamóvknite!
cichobieżny   tichobiêžny
cichociemny   tichotémny
cichodajka   f tichodájka f
cichość   f tíchosť f