Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Sedes apostolica   Stolica apostolska. Apóstolśka stolícia.
Seniores priores   Starsi mają pierwszeństwo. Stáršym peršynstvó.
Sensu stricto   W ścisłym znaczeniu. U dokłádnum značéni.
Si vis amari, ama   Jeśli chcesz być kochanym, kochaj. Kolí chóčeš, kob tébe lubíli, lubí.
Si vis pacem, para bellum   Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Kolí chóčeš míru, šykújsie do vujný.
Sic transit gloria mundi   Tak przemija chwała świata. Tak mináje słáva sviêtu.
Signum temporis   Znak czasu. Znak čásu.
Sine ira et studio   Bezstronnie [bez gniewu i upodobania]. Bezstorônno [bez hniêvu i vpodobánia].
Sit tibi terra levis   Niech ci ziemia lekką będzie. Zemlá tobiê púchom.
Status quo   Stan w danej chwili. Stan u dánuj chvíli.
Sub specie aeternitatis   Z punktu widzenia wieczności. Z púnktu póhladu viêčnosti.
Sui generis   W swoim rodzaju. Svojóho ródu.
Summa summarum   Podsumowując. Pudsumóvujučy.
Tabula rasa   Czysta tablica. Čýsta tablícia.
Te Deum laudamus   Ciebie, Boga, wychwalamy. Tébe, Bóha, słávimo.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis   Czasy się zmieniają i my zmieniamy się z nimi. Čásy miniájutsie i my miniájemsie z jími.
Tempus fugit   Czas ucieka. Čas utikáje.
Terra incognita   Ziemia nieznana. Neznakóma zemlá.
Tertium non datur   Trzeciej możliwości nie ma. Trétioji možlívosti nemá.
Testis unus, testis nullus   Jeden świadek, żaden świadek. Odín sviêdok, žádion sviêdok.
Tua res agitur   Ciebie rzecz dotyczy. Tébe rêč dotýčyt.
Ubi bene, ibi patria   Gdzie dobrze, tam ojczyzna. De dóbre, tam báťkuvščyna.
Ubi concordia, ibi victoria   Gdzie zgoda, tam zwycięstwo. De zhóda, tam peremóha.
Ubi lex, ibi poena   Gdzie prawo, tam kara. De právo, tam kára.
Ultima ratio   Ostatni argument. Ostátni argumént.